skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recruitment and Lessons Learned from a Community-Based Intervention Program: The Learning Families Project in Hong Kong

Joanna T. W. Chu ; Joanna T. W. Chu ; Alice Wan ; Sunita M. Stewart ; Kwok Tung Ng ; Tai Hing Lam ; Sophia S. Chan

Frontiers in Public Health, 01 February 2018, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2296-2565 ; DOI: 10.3389/fpubh.2018.00016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...