skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Examination and Analysis of the Extent of Factors Influencing Librarians’ Perception of the Terms used in Graphic User Interface of Simorgh Library Software

Fereshteh Tabarsa ; Mohsen Nowkarizi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2010, Vol.25(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...