skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond race: constructions of 'Europeanness' in late-colonial legal practice in the Dutch East Indies

Luttikhuis, Bart

European Review of History: Revue européenne d'histoire, 01 August 2013, Vol.20(4), pp.539-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-7486 ; E-ISSN: 1469-8293 ; DOI: 10.1080/13507486.2013.764845

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...