skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The impact of immigration on the process of American National identity formation

Bureiko Nadiya Mykolaivna

Studia Humanitatis, 01 December 2013, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2308-8079

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The impact of immigration on the process of American National identity formation
  • Tác giả: Bureiko Nadiya Mykolaivna
  • Chủ đề: Immigration ; Immigrant ; National Identity ; Nation ; the USA
  • Là 1 phần của: Studia Humanitatis, 01 December 2013, Vol.3
  • Mô tả: In the article the impact of immigration on the process of American national identity formation is analyzed, distinguishing immigrants’ place and role within American nation. A significant role of immigrants in the USA is determined, regardless the domination concept used for explanation of the nature of American national character – melting pot or cultural pluralism.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 2308-8079

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...