skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T follicular helper cells mediate expansion of regulatory B cells via IL-21 in Lupus-prone MRL/lpr mice

Xue Yang ; Ji Yang ; Yiwei Chu ; Jiucun Wang ; Ming Guan ; Xiaoxia Zhu ; Yu Xue ; Hejian Zou

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    T follicular helper cells mediate expansion of regulatory B cells via IL-21 in Lupus-prone MRL/lpr mice
  • Tác giả: Xue Yang ; Ji Yang ; Yiwei Chu ; Jiucun Wang ; Ming Guan ; Xiaoxia Zhu ; Yu Xue ; Hejian Zou
  • Chủ đề: Sciences (General)
  • Là 1 phần của: PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(4), p.e62855
  • Mô tả: T follicular helper (Tfh) cells can mediate humoral immune responses and augment autoimmunity, whereas the role of Tfh cells on regulatory B (B10) cells in autoimmunity diseases is not clear. Here, we investigated the percentages of Tfh cells and B10 cells in lupus-prone MRL/Mp-lpr/lpr (MRL/lpr)...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...