skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The homes of tomorrow: service composition and advanced user interfaces

Claudio Di Ciccio ; Massimo Mecella ; Mario Caruso ; Vincenzo Forte ; Ettore Iacomussi ; Katharina Rasch ; Leonardo Querzoni ; Giuseppe Santucci ; Giuseppe Tino

EAI Endorsed Transactions on Ambient Systems, 01 December 2011, Vol.1(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2032-927X ; DOI: 10.4108/trans.amsys.2011.e2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...