skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Investigation into the Portal Content Universality of 5 Big Municipalities in Iran: A multi Case Study

Shahin Ghasemi ; Somayyeh Bakhshandeh ; Parvaneh Komijani

Journal of Information Technology Management, 01 September 2014, Vol.6(3), pp.455-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5893 ; E-ISSN: 2423-5059 ; DOI: 10.22059/jitm.2014.51673

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...