skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Конференция преподавателей общественных наук «Политическая система России: тенденции и направления развития», Москва, 8–9 апреля 2013 г

Окунев И.Ю ; И. Ю. Окунев;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.4(2(12)), pp.92-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...