skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impact of Sensory Integration and Spatial Thinking Exercises on Improved Non-verbal Intelligence in the Children with Learning Disorder

Zohreh Tavakoli ; Farhad Jomehri ; Adis Kraskian Mojambari

Muṭāli̒āt-i Ravān/Shināsī-i Bālīnī, 01 July 2015, Vol.5(19), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-3189

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...