skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alexei D. Voskressesnki. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing World-Regional Studies. Shpringer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017. 257 p

Article Editorial ; Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Alexei D. Voskressesnki. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing World-Regional Studies. Shpringer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017. 257 p
  • Tác giả: Article Editorial ; Статья Редакционная
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.173-174
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...