skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Postural sway and gaze can track the complex motion of a visual target

Vassilia Hatzitaki ; Nicholas Stergiou ; George Sofianidis ; Anastasia Kyvelidou

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0119828 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Postural sway and gaze can track the complex motion of a visual target
  • Tác giả: Vassilia Hatzitaki ; Nicholas Stergiou ; George Sofianidis ; Anastasia Kyvelidou
  • Chủ đề: Sciences (General)
  • Là 1 phần của: PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0119828
  • Mô tả: Variability is an inherent and important feature of human movement. This variability has form exhibiting a chaotic structure. Visual feedback training using regular predictive visual target motions does not take into account this essential characteristic of the human movement, and may result...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...