skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Energy Diplomacy of Turkey

Volkan Ozdemir ; Igbal A. Guliyev

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.47(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...