skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El valor probatorio de las publicaciones periodísticas

Germán Suárez-Castillo

Palabra Clave, 01 January 2008, Vol.11(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    El valor probatorio de las publicaciones periodísticas
  • Tác giả: Germán Suárez-Castillo
  • Chủ đề: Journalism & Communications
  • Là 1 phần của: Palabra Clave, 01 January 2008, Vol.11(2), pp.157-164
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...