skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conference Abstracts: ISME Commission on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine (12-14 July 2012, Greece)

Isme

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.143-153

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Conference Abstracts: ISME Commission on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine (12-14 July 2012, Greece)
  • Tác giả: Isme
  • Chủ đề: Conference Abstracts ; Isme ; Commission ; Music Therapy ; Special Music Education ; Music Medicine
  • Là 1 phần của: Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.143-153
  • Mô tả: Abstracts of presentations given at the ISME Commission on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine, held July 12-14, 2013 in Greece are provided.
  • Ngôn ngữ: Greek
  • Số nhận dạng: ISSN: 1791-9622

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...