skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

COMPARATIVE STUDIES OF THE PROBLEMS OF POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.142-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-142-144

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    COMPARATIVE STUDIES OF THE PROBLEMS OF POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS
  • Tác giả: I. Yu. Okunev
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.142-144
  • Mô tả: Comparative studies of the problems of political geography and geopolitics.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-142-144

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...