skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychosocial work environment in the welfare sector: Job demands, job resources, and personal resources and the importance of organized occupational health interventions
Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn: Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

Nylén, Eva Charlotta; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen

ISBN: 978-91-7649-895-8 ; ISBN: 978-91-7649-896-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Psychosocial work environment in the welfare sector: Job demands, job resources, and personal resources and the importance of organized occupational health interventions

 • Nhan đề:
  Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn: Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser
 • Tác giả: Nylén, Eva Charlotta
 • Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen
 • Chủ đề: Welfare Sector ; Preventive Organizational Interventions ; Psychosocial Work Environment ; Job Demands ; Job Resources ; Personal Resources ; Work-Related Attitudes ; Health-Related Factors ; Välfärdssektorn ; Preventiva Organisatoriska Interventioner ; Psykosocial Arbetsmiljö ; Krav I Arbetet ; Resurser I Arbetet ; Personliga Resurser ; Arbetsrelaterade Attityder ; Hälsorelaterade Faktorer ; Social Sciences ; Psychology ; Samhällsvetenskap ; Psykologi ; Psykologi ; Psychology
 • Mô tả: Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. Arbetsgivare, som i Sverige har ett yttersta arbetsmiljöansvar, strävar efter att arbeta förebyggande och systematiskt med fokus på psykosociala arbetsmiljöinsatser. Samtidigt utgör individerna en del av den psykosociala arbetsmiljön och i samband med att de utför sitt arbete bidrar de även till formandet av arbetsmiljön. Med detta som utgångspunkt syftar avhandlingen till att studera psykosociala och personliga faktorer i form av krav och resurser, hälsa och välbefinnande samt ett organisatoriskt förebyggande program för anställda i välfärdssektorn. Detta har gjorts genom att undersöka hur olika krav och resurser i arbetet samt personliga resurser relaterar till olika hälsorelaterade utfall. Vidare har två varianter av ett nyutvecklat interventionsprogram med fokus på psykosociala faktorer och personliga resurser undersökts och utvärderats. En variant av programmet var riktad till både chefer och medarbetare, medan den andra varianten riktades enbart till chefer. Interventionsprogrammen undersöktes utifrån genomförbarhet och utifrån effektutvärdering. Resultaten visar att resurser i arbetet verkar ha mer hälsofrämjande potential än personliga resurser. Vidare visar resultaten att det program som inkluderade medarbetare och chefer accepterades av deltagarna och gick att genomföra praktiskt. Resultaten visar också att effekterna av båda programmen var oklara. Sammantaget visar avhandlingen på vikten av att såväl reducera krav i arbetet som att främja olika resurser, men även på de utmaningar som finns i att utforma, genomföra och utvärdera förebyggande organisatoriska interventioner.
  Individuals’ experiences of the psychosocial work environment have been linked to their satisfaction, health, and well-being. In the long run, a favorable psychosocial work environment seems related to organizational quality and productivity, while a poorer psychosocial work environment may relate to the opposite. Employers, who in Sweden have the ultimate responsibility for the work environment, aim for systematic preventive efforts focusing particularly on factors of the psychosocial work environment. Additionally, individuals also form part of the psychosocial work environment, and may, through their own daily work practices contribute to creating the work environment. Based on this, the aim of this thesis is to study how psychosocial factors, in terms of demands and resources, and personal resources at work relate to health and well-being but also to investigate the effects of an organizational preventive intervention program. Specifically, job demands, job resources, and personal resources and their relations with health-related outcomes among employees of the Swedish welfare sector were investigated. Also, two versions of a newly developed intervention program focusing on psychosocial factors and personal resources were examined. This included a feasibility study of one program version offered to both employees and managers and an effect evaluation of another version offered to managers only. The results show that job resources seem to have a stronger health-promoting potential than personal resources. Moreover, the results show that while the program offered to both employees and managers was accepted by participants and found possible to implement practically, its effect were small. Similarly, effects of the program including managers only were also small. Overall, the thesis shows the importance of reducing job demands along with promoting different resources, but emphasizes the challenges in developing, implementing, and evaluating preventive organizational interventions.
 • Nơi xuất bản: Stockholm: Psykologiska institutionen, Stockholm
 • Năm xuất bản: 2017
 • Ngôn ngữ: Swedish;English
 • Số nhận dạng: ISBN: 978-91-7649-895-8 ; ISBN: 978-91-7649-896-5

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...