skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biomass outtake and bioenergy development in Sweden: the role of policy and economic presumptions

Johansson, Johanna ; Ranius, Thomas; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Scandinavian Journal of Forest Research, 2019, Vol. 34(8), pp. 771-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0282-7581 ; DOI: 10.1080/02827581.2019.1691645

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...