skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plant response to habitat amount and configuration in Swedish forests

Lehtilä, Kari ; Vinter, Tiina ; Dinnétz, Patrik; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-9516 ; DOI: 10.1111/ddi.13019

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...