skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Political campaigning 2.0: The influence of online news and social networking sites on attitudes and behavior

Faraon, Montathar ; Stenberg, Georg ; Kaipainen, Mauri; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

eJournal of eDemocracy & Open Government, 2014, Vol. 6(3), pp. 231-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2075-9517

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...