skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hotellbranschens roll i kampen mot sexhandeln: en studie om det sociala ansvarstagandet bland hotell i Sverige

Waage, Julia ; Laveryd, Peter; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Hotellbranschens roll i kampen mot sexhandeln: en studie om det sociala ansvarstagandet bland hotell i Sverige
 • Tác giả: Waage, Julia ; Laveryd, Peter
 • Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap
 • Chủ đề: Sex Trade ; Hotel ; Social Responsibility ; Csr ; Sexhandel ; Hotell ; Socialt Ansvar ; Social Sciences ; Other Social Sciences ; Other Social Sciences Not Elsewhere Specified ; Samhällsvetenskap ; Annan Samhällsvetenskap ; Övrig Annan Samhällsvetenskap ; Natural Sciences ; Other Natural Sciences ; Naturvetenskap ; Annan Naturvetenskap ; Social And Behavioural Science, Law ; Samhälle/Juridik ; Turismvetenskap ; Tourism Studies
 • Mô tả: Turismindustrin är ständigt växande över hela världen och hotellbranschen är den mest betydelsefulla aktören i det turistiska systemet. Därför är det av stor vikt att den tar sin stora roll och så även sitt samhälleliga ansvar på största allvar. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har fått en allt större roll inom hotellbranschen under de senaste åren. En ökad medvetenhet om ett socialt ansvarstagande har vuxit fram och studier visar att det har en positiv effekt på företaget. Ett samhällsproblem hotellbranschen behöver ställas inför och hantera är sexhandel. I Sverige finns en sexköpslag som säger att det är olagligt att köpa sex och en kopplerilag som innebär att man inte får hyra ut ett rum med vetskap om att sexhandel pågår. Därav är hotellen i Sverige skyldiga att ta itu med detta problem även om det samtidigt handlar ett allmänt socialt ansvarstagande. Studiens syfte är att ta reda på hur svenska hotell genom sitt sociala ansvarstagande motverkar och förebygger sexhandel. Det som studerats är vilka konkreta strategier hotellen använder sig av, hur arbetet gentemot sexhandel kan påverka ett hotells image samt vilka effekter det har på hotellen, gästerna och det lokala samhället. Utifrån dessa ämnen har tre frågeställningar formulerats och besvarats. Det metodologiska tillvägagångssättet bestod av kvalitativa intervjuer, dokumentstudier samt en kvantitativ enkätundersökning. Tre olika hotellföretag och relevanta samarbetsaktörer valdes ut för att besvara de aktuella forskningsfrågorna. Resultatet visar att arbetet har en positiv effekt på både hotellen, gästerna och det lokala samhället. Betydelsen av utbildning för personalen är central för att kunna hantera problemet på bästa sätt, tillika samarbete mellan de olika aktörerna i det lokala samhället. Valet av ett socialt ansvarstagande gentemot sexhandel påverkar också ett hotells image positivt vilket leder till kundlojalitet och därmed gynnar företaget. Fortsatt forskning på området rekommenderas då det finns en brist på tidigare forskning om sexhandel som berör hotellbranschen. 
  The tourism industry is continuously growing all over the world and the hotel industry is the most important stakeholder in the touristic system. Therefore it is of utmost importance that it takes its major role and thus its social responsibility seriously. The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has gained an increasing role in the hotel industry in recent years. An increased awareness of social responsibility has grown and studies show that it has a positive effect on the company. One social problem the hotel industry needs to face and handle is sex trade. In Sweden there is a sex purchase act that says it's illegal to buy sex and a procuring act which means that you can not rent out a room with the knowledge that sex trade is in progress. Hence, the hotels in Sweden are obliged to deal with this problem, while at the same time it has to do with a general social responsibility. The purpose of the study is to find out how Swedish hotels counteract and prevent sex trade through their social responsibility. What has been studied is what concrete strategies the hotels use, how the work against sex trade can affect the image of a hotel and what effects it has on hotels, the guests and the local community. Based on these topics, three questions have been formulated and answered. The methodological approach consisted of qualitative interviews, document studies and a quantitative questionnaire survey. Three different hotel companies and relevant collaborators were selected to answer the research questions. The result shows that the work has a positive effect both on the hotels, the guests and the local community. The importance of staff training is central in order to handle the problem in the best possible way, as well as cooperation between the different actors in the local community. The choice of social responsibility regarding sex trade in the hotels also has a positive effect on the image of a hotel which leads to customer loyalty thus benefiting the company. Continued research in the field is recommended since there is a lack of previous research on sex trade that concerns the hotel industry.
 • Năm xuất bản: 2017
 • Ngôn ngữ: Swedish

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...