skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge for environmental governance: probing science–policy theory in the cases of eutrophication and fisheries in the Baltic Sea

Saunders, Fred P. ; Gilek, Michael ; Linke, Sebastian; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Journal of Environmental Policy and Planning, 2017, Vol. 19(6), pp. 769-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1523-908X ; DOI: 10.1080/1523908X.2017.1286575

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...