skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hållbarhetsarbete inom den svenska hotellnäringen: En komparativ studie om hur två hotellkedjor arbetar med hållbarhet

Troberg, Jenna ; Pettersson, Malin; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Hållbarhetsarbete inom den svenska hotellnäringen: En komparativ studie om hur två hotellkedjor arbetar med hållbarhet
  • Tác giả: Troberg, Jenna ; Pettersson, Malin
  • Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
  • Chủ đề: Sustainable Tourism ; Sustainability Measures ; Csr ; Communication ; Brands. ; Hållbar Turism ; Hållbarhetsåtgärder ; Hållbarhetsarbete ; Csr ; Kommunikation Och Varumärken. ; Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Social And Behavioural Science, Law ; Samhälle/Juridik ; Turismvetenskap ; Tourism Studies
  • Mô tả: I och med att konkurrensen och resandet ökat krävs det idag att aktörer inom turismbranschen hittar nya sätt att locka resenärer på. Varumärkesstrategier har därför expanderats och innefattar idag även företagets värderingar. Detta tillsammans med att konsumenterna blivit allt mer medvetna har gjort att det blivit viktigt att arbeta med hållbarhet inom turismbranschen. Samhället förväntar sig idag att företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket gör att kommunikationen kring dessa frågor är viktig. Hotellföretag bör kommunicera ut sina värderingar och hållbarhetsåtgärder både internt och externt, då även medarbetare ska vara väl medvetna om dem. Med bakgrund i detta blir det därför intressant att undersöka hur den interna och externa kommunikationen av hållbarhetsarbetet fungerar i den svenska hotellnäringen.Syftet med studien är att undersöka hur två av Sveriges största hotellkedjor arbetar med hållbarhet samt hur de kommunicerar ut detta internt och externtStudien utgår från en kvalitativ metod där primärdata samlats in via semistrukturerade intervjuer. Respondenterna som intervjuades är anställda hos de två hotellkedjorna som studien undersöker. Primärdata har analyserats gentemot studiens sekundärdata vilken innefattar studiens valda teorier.Både Scandic och Nordic Choice lyfter främst fram den miljömässiga dimensionen vid diskussionen kring deras hållbaretsarbete. Nordic Choice arbetar utifrån ISO14001 miljöstandarder, samt miljöprogrammet penguin och deras egna program WeCare, som även innefattar de resterande dimensionerna av hållbarhet. Scandics hållbarhetsåtgärder cirkulerar främst kring deras Svanenmärkning, vilket innefattar miljöarbete men även FN Global Compacts 10 principer som innefattar samtliga dimensioner. I den externa kommunikationen använder sig båda hotellkedjorna av både envägskommunikation som hållbarhetsrapporter och hemsida samt tvåvägskommunikation, där de för en dialog med konsumenter via sociala medier. Den interna kommunikationen skulle däremot kunna utvecklas då svar mellan respondenterna har varierat inom båda hotellkedjorna. Däremot har Nordic Choice en bättre kommunikation mellan hotellen medan det framgår att Scandic inte har någon kommunikation mellan hotellen alls.
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ngôn ngữ: Swedish

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...