skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Travel companies marketing on Facebook: A comparative study between large and small travel companies and on the customer's perception of these
Reseföretags marknadsföring på Facebook: En komparativ studie mellan stora och mindre reseföretag samt om kundens uppfattning av dessa

Berg, Karoline ; Värn, Victoria; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Travel companies marketing on Facebook: A comparative study between large and small travel companies and on the customer's perception of these

 • Nhan đề:
  Reseföretags marknadsföring på Facebook: En komparativ studie mellan stora och mindre reseföretag samt om kundens uppfattning av dessa
 • Tác giả: Berg, Karoline ; Värn, Victoria
 • Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Chủ đề: Marketing ; Facebook ; Strategies ; Travel Companies ; Organization ; Impact. ; Marknadsföring ; Facebook ; Strategier ; Reseföretag ; Organisation ; Påverkan. ; Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Social And Behavioural Science, Law ; Samhälle/Juridik ; Turismvetenskap ; Tourism Studies
 • Mô tả: Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka strategier olika reseföretag använder sig av för sin marknadsföring på Facebook och hur de utnyttjar detta till sin fördel. Vi vill även ta reda på hur en sådan marknadsföring kan påverka konsumentens val av resmål. Vi undersöker både stora och mindre reseföretag för att ta reda på om strategierna för en sådan marknadsföring skiljer sig. Vi undersöker även kundens perspektiv för att ta reda på om reseföretagens strategier stämmer överens med hur kunden upplever företaget. Tre olika undersökningsmetoder har använts. Strukturerade och semi-strukturerade intervjuer med åtta olika reseföretag för att få en djup förståelse för hur de arbetar med marknadsföring på Facebook. Vi har även använt oss av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning för att få fram kundernas perspektiv på detta. De teorier som har använts är e-marketing pyramiden, teorier för hur ett företag ska gå tillväga för att marknadsföra sig på sociala medier, teorier om vilket innehåll som är mest attraktivt för användaren, teorier om vilket språkbruk som ska användas samt teorier för hur Facebook kan fungera som en klagomålskanal och hur detta kan undvikas. Efter att studerat detta fenomen kom vi fram till resultat som svarar på våra frågeställningar. Genom att arbeta strategiskt och organiserat med marknadsföring på Facebook har reseföretag möjligheten att locka både befintliga samt nya kunder. För att kunna göra detta är det viktigt att publicera inlägg som skapar engagemang och som anspelar på människors känslor. Dessa inlägg ska gärna varvas med informativa inlägg. Det är viktigt att reseföretag är medvetna om vad som ska till för att lyckas på kanalen och använda sig av de verktyg som Facebook erbjuder och även andra mätningsverktyg. På så sätt kan företag se hur väl deras marknadsföring fungerar. Undersökningen visar på att de personer som ser reseföretagens inlägg på Facebook i någon grad påverkas av dessa i sitt val av resmål. Den visar även på hur reseföretag kan arbeta för att undvika negativ återkoppling från sina kunder och hur denna återkoppling hanteras.
  The purpose of this essay is to research which strategies different travel companies use to market themselves on Facebook and how they use this to their advantage. We are also researching how this kind of marketing can affect the consumer’s choice of destination. We are researching both large and small companies to see if the strategies for this kind of marketing differ. We are also researching the consumer’s perspective to see if the travel companies’ strategies are consistent with how customers perceive the company. Three different methods of research have been used for this study. We performed both structured and semi-structured interviews with eight different travel companies to gain a deep understanding of how they work with marketing on Facebook. We also used the quantitative method in the form of a survey to obtain the customer's perspective on this. The theories that have been used are the e-marketing pyramid, theories for how a company should proceed to market themselves on social media, theories about what content is most attractive for the user, theories about which language to use, and theories of how Facebook can function as a complaint channel and how this can be avoided. After studying this phenomenon, we were able to come to conclutions answering our questions at issue. By working strategically and organized with marketing on Facebook, travel companies have the ability to attract both existing and new customers. To do this it is important to publish posts that create engagement and posts that create emotional reactions. These posts may also vary with informative posts. It is important that travel companies are aware of what is needed for them to succeed on Facebook. It is also important that they use the tools that Facebook provide in addition to other measurement tools. In this way the companies have the possibility to see how well their marketing works. The study shows that the customers that sees the travel companies posts on Facebook is somewhat affected by this in their choice of destination. The study also shows how travel companies can work to avoid negative feedback from their customers and how this kind of feedback is handled
 • Năm xuất bản: 2016
 • Ngôn ngữ: Swedish;English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...