skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Local land-scape effects on population dynamics of Ixodes ricinus

Asghar, Naveed ; Petersson, Mona ; Johansson, Magnus ; Dinnétz, Patrik; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Geografi ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Geospatial Health, 2016, Vol. 11, pp. 283-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1827-1987 ; DOI: 10.4081/gh.2016.487

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...