skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bacterial chitinase with phytopathogen control capacity from suppressive soil revealed by functional metagenomics

Hjort, Karin ; Presti, Ilaria ; Elväng, Annelie ; Marinelli, Flavia ; Sjöling, Sara; Sara Sjöling, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Sara Sjöling, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Sara Sjöling, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Sara Sjöling, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi

Applied Microbiology and Biotechnology, 2014, Vol. 98(6), pp. 2819-2828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-013-5287-x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...