skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Paper Prototyping a Social Mobile Service

Rudström, Åsa ; Cöster, Rickard ; Höök, Kristina ; Svensson, Martin; Decisions, Networks and Analytics lab, ICT, SICS ; RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS ; SICS, ICT, SICS

MUM (Mobile and Ubiquitious Multimedia) 2003 Workshop: Designing for ubicomp in the wild: Methods for exploring the design of mobile and ubiquitous services, 10 Dec 2003, Norrköping, Sweden, 2003

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...