skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WEST: A Web Browser for Small Terminals

Björk, Staffan ; Holmquist, Lars Erik ; Redström, Johan ; Bretan, Ivan ; Danielsson, Rolf ; Karlgren, Jussi ; Franzén, Kristofer; SICS

ACM conference on User Interface Standards and Technology (UIST), 1999

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...