skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User studies and user education programmes in archival institutions

Katuu, Shadrack

Aslib Journal of Information Management, 20 July 2015, Vol.67(4), pp.442-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-3806 ; DOI: 10.1108/AJIM-01-2015-0005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...