skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User-Centered Design of a Dynamic-Autonomy Remote Interaction Concept for Manipulation-Capable Robots to Assist Elderly People in the Home

Mast, Marcus ; Burmester, Michael ; Krüger, Katja ; Fatikow, Sascha ; Arbeiter, Georg ; Graf, Birgit ; Kronreif, Gernot ; Pigini, Lucia ; Facal, David ; Qiu, Renxi

Journal of Human-robot interaction, 2012, Vol. 1(1), pp. 96-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2163-0364 ; DOI: 10.5898/JHRI.1.1.Mast

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...