skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

VLQoE: Video QoE instrumentation on the smartphone

Ickin, Selim ; Fiedler, Markus ; Wac, Katarzyna ; Arlos, Patrik ; Temiz, Canberk ; Mkocha, Khadija; Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för kommunikationssystem

Multimedia tools and applications, 2015, Vol. 74(2), pp. 381-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1919-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...