skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

QoS_för_VoIP_i_trådlösa_nätverk
QoS_of_VoIP_in_Wireless_Networks

Iqbal, Naveed ; Cheema, Fahad-Mumtaz; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknik, Avdelningen för telekommunikationssystem

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...