skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pro-premiär eller pro-president?: Om distinktionen mellan parlamentarism, presidentialism och semi-presidentialism

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Statsvetenskaplig Tidskrift, 2002, Vol. 105(4), pp. 273-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-0747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...