skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nacionalismo, nacionalização e educação no Brasil - Nationalism, nationalization and education in Brazil

Tuchinski Dos Anjos, Juarez José

História da Educação, 2016, Vol.20(48), pp.307-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2236-3459

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Nacionalismo, nacionalização e educação no Brasil - Nationalism, nationalization and education in Brazil
  • Tác giả: Tuchinski Dos Anjos, Juarez José
  • Chủ đề: Education & Educational Research
  • Là 1 phần của: História da Educação, 2016, Vol.20(48), pp.307-311
  • Mô tả: Resenha do livro QUADROS, Claudemir (org.). Uma gota amarga: itinerários da nacionalização do ensino no Brasil. Santa Maria: UFSM, 2014.Book review QUADROS, Claudemir (org.). Uma gota amarga: itinerários da nacionalização do ensino no Brasil. Santa Maria: UFSM, 2014.
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 2236-3459

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...