skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using scenarios to derive software

Hadad, Graciela Dora Susana

Journal of Computer Science and Technology, 2009, Vol.9(2), pp.110-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1666-6038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...