skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Harry s truman: the economics of a populist president: Economics & finance

Canterbery, E. Ray

ISBN10: 9814541834 ; ISBN13: 9789814541831 ; E-ISBN10: 9814541842 ; E-ISBN13: 9789814541848

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Harry s truman: the economics of a populist president: Economics & finance
  • Tác giả: Canterbery, E. Ray
  • Mô tả: Harry S Truman is best remembered as the President who witnessed the swift arrival of the Cold War in the tumultuous years after World War Two. Little however has...
  • Nơi xuất bản: World Scientific Pub Co Pte
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 9814541834 ; ISBN13: 9789814541831 ; E-ISBN10: 9814541842 ; E-ISBN13: 9789814541848

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...