skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

States in Conflict with Their Minorities: Challenges to Minority Rights in South Asia

Rita Manchanda

ISBN10: 8132104552 ; ISBN13: 9788132104551 ; E-ISBN10: 8132105982 ; E-ISBN13: 9788132105985

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    States in Conflict with Their Minorities: Challenges to Minority Rights in South Asia
  • Tác giả: Rita Manchanda
  • Chủ đề: Minorities
  • Mô tả: Going beyond the mere mapping of the minority situation in South Asia, the essays in this volume explore the modern minority problematic in a democracy as integral...
  • Nơi xuất bản: India: Sage Publications India
  • Năm xuất bản: 2010
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 8132104552 ; ISBN13: 9788132104551 ; E-ISBN10: 8132105982 ; E-ISBN13: 9788132105985

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...