skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Empowering Users through Design

Bihanic, David

ISBN10: 331913017X ; ISBN13: 9783319130170 ; E-ISBN10: 3319130188 ; E-ISBN13: 9783319130187

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Empowering Users through Design
  • Tác giả: Bihanic, David
  • Chủ đề: Engineering design
  • Nơi xuất bản: Germany: Springer Verlag
  • Năm xuất bản: 2015
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 331913017X ; ISBN13: 9783319130170 ; E-ISBN10: 3319130188 ; E-ISBN13: 9783319130187

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...