skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Practical Boundary Surveying

Gay, Paul

ISBN10: 3319071572 ; ISBN13: 9783319071572 ; E-ISBN10: 3319071580 ; E-ISBN13: 9783319071589

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Practical Boundary Surveying
  • Tác giả: Gay, Paul
  • Chủ đề: Surveying
  • Mô tả: This complete guide to boundary surveying provides landowners, land surveyors and students with the necessary foundation to understand boundary surveying techniques...
  • Nơi xuất bản: Germany: Springer Verlag
  • Năm xuất bản: 2015
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 3319071572 ; ISBN13: 9783319071572 ; E-ISBN10: 3319071580 ; E-ISBN13: 9783319071589

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...