skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sacred history and national identity: comparisons between early modern Wales and Brittany

Jason Nice

ISBN10: 1851966234 ; ISBN13: 9781851966233 ; E-ISBN10: 1851965998 ; E-ISBN13: 9781851965991

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Sacred history and national identity: comparisons between early modern Wales and Brittany
  • Tác giả: Jason Nice
  • Chủ đề: Nationalism
  • Mô tả: The late sixteenth century saw a redrawing of the borders of north-west Europe. Wales and Brittany entered into unions with neighboring countries England and France...
  • Nơi xuất bản: United Kingdom: Pickering & Chatto Publishers
  • Năm xuất bản: 2009
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 1851966234 ; ISBN13: 9781851966233 ; E-ISBN10: 1851965998 ; E-ISBN13: 9781851965991

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...