skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge-Based Country Programs: An Evaluation of World Bank Group Experience

The World Bank

ISBN10: 1464802238 ; ISBN13: 9781464802232 ; E-ISBN10: 1464802262 ; E-ISBN13: 9781464802263

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Knowledge-Based Country Programs: An Evaluation of World Bank Group Experience
  • Tác giả: The World Bank
  • Mô tả: The World Bank Group is currently engaged in reflection and debate on how to improve the delivery of development support. Part of this debate concerns strengthening...
  • Nhan đề liên quan: Independent Evaluation Group Studies
  • Nơi xuất bản: United States: World Bank Publications
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 1464802238 ; ISBN13: 9781464802232 ; E-ISBN10: 1464802262 ; E-ISBN13: 9781464802263

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...