skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania

Kiss, Tamás ;Székely, István Gergő ;Toró, Tibor ;Bárdi, Nándor ;Horváth, István;; Kiss, Tamás ; Székely, István Gergő ; Toró, Tibor ; Bárdi, Nándor ; Horváth, István

ISBN: 978-3-319-78892-0 ; E-ISBN: 978-3-319-78893-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-78893-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...