skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

US Foreign Policy in the Post-Cold War Era: Restraint versus Assertiveness from George H.W. Bush to Barack Obama.

Onea, Tudor A.

ISBN10: 1137364637 ; ISBN13: 9781137364630 ; E-ISBN10: 1137359358 ; E-ISBN13: 9781137359353

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    US Foreign Policy in the Post-Cold War Era: Restraint versus Assertiveness from George H.W. Bush to Barack Obama.
  • Tác giả: Onea, Tudor A.
  • Chủ đề: POLITICAL SCIENCE / History & Theory
  • Mô tả: Why has the US proven unable to enact a foreign policy of restraint in the post-Cold War era? For all but a brief period in the 1990s, US foreign policy is marked...
  • Nơi xuất bản: United States: Springer Nature
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 1137364637 ; ISBN13: 9781137364630 ; E-ISBN10: 1137359358 ; E-ISBN13: 9781137359353

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...