skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Homemade Men in Postwar Austrian Cinema: Nationhood, Genre and Masculinity

Fritsche, Maria

ISBN10: 0857459457 ; ISBN13: 9780857459459 ; E-ISBN10: 0857459465 ; E-ISBN13: 9780857459466

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Homemade Men in Postwar Austrian Cinema: Nationhood, Genre and Masculinity
 • Tác giả: Fritsche, Maria
 • Chủ đề: Masculinity in motion pictures
 • Mô tả: Despite the massive influx of Hollywood movies and films from other European countries after World War II, Austrian film continued to be hugely popular with Austrian...
 • Nhan đề liên quan: Film Europa.
 • Nơi xuất bản: United States: Berghahn Books Ltd
 • Năm xuất bản: 2013
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 0857459457 ; ISBN13: 9780857459459 ; E-ISBN10: 0857459465 ; E-ISBN13: 9780857459466

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...