skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

National History and the World of Nations: Capital, State, and the Rhetoric of History in Japan, France, and the United States

Hill, Christopher L.

ISBN10: 0822343169 ; ISBN10: 0822342987 ; ISBN13: 9780822343165 ; ISBN13: 9780822342984 ; E-ISBN10: 0822389150 ; E-ISBN13: 9780822389156

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  National History and the World of Nations: Capital, State, and the Rhetoric of History in Japan, France, and the United States
 • Tác giả: Hill, Christopher L.
 • Chủ đề: Nationalism and historiography
 • Mô tả: Focusing on Japan, France, and the United States, Christopher L. Hill reveals how the writing of national history in the late nineteenth century made the reshaping...
 • Nhan đề liên quan: Asia-Pacific.
 • Nơi xuất bản: United States: Duke University Press
 • Năm xuất bản: 2008
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 0822343169 ; ISBN10: 0822342987 ; ISBN13: 9780822343165 ; ISBN13: 9780822342984 ; E-ISBN10: 0822389150 ; E-ISBN13: 9780822389156

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...