skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microsoft® Expression Blend® 4 Step by Step

Kosinska, Elena ; Leeds, Chris

ISBN10: 0735639019 ; ISBN13: 9780735639010 ; E-ISBN10: 0735661871 ; E-ISBN13: 9780735661875

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Microsoft® Expression Blend® 4 Step by Step
  • Tác giả: Kosinska, Elena ; Leeds, Chris
  • Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems)
  • Mô tả: Teach yourself how to use Expression Web 4, the professional design tool for creating compliant standards-based Web sites faster and easier. With STEP BY STEP, you...
  • Nơi xuất bản: United States: Microsoft Press
  • Năm xuất bản: 2011
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 0735639019 ; ISBN13: 9780735639010 ; E-ISBN10: 0735661871 ; E-ISBN13: 9780735661875

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...