skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Achieving the end game: employing "vaccine diplomacy" to eradicate polio in Pakistan

Shakeel, Shahella Idrees ; Brown, Matthew ; Sethi, Shakeel ; Mackey, Tim K

BMC public health, 17 2019, Vol.19(1), pp.79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 30654797 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-019-6393-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...