skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Direct Democracy and Minority Rights: A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States

Lewis, Daniel C

ISBN10: 0415537436 ; ISBN10: 0415537444 ; ISBN13: 9780415537438 ; ISBN13: 9780415537445 ; E-ISBN10: 0203109341 ; E-ISBN13: 9780203109342

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Direct Democracy and Minority Rights: A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States
  • Tác giả: Lewis, Daniel C
  • Chủ đề: Direct democracy
  • Nơi xuất bản: Routledge Ltd
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 0415537436 ; ISBN10: 0415537444 ; ISBN13: 9780415537438 ; ISBN13: 9780415537445 ; E-ISBN10: 0203109341 ; E-ISBN13: 9780203109342

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...