skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights

Kymlicka, Will

ISBN10: 0198290918 ; ISBN13: 9780198290919 ; E-ISBN10: 0191520977 ; E-ISBN13: 9780191520976

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights
 • Tác giả: Kymlicka, Will
 • Chủ đề: Minorities
 • Mô tả: The increasingly multicultural fabric of modern societies has given rise to many new issues and conflicts, as ethnic and national minorities demand recognition and...
 • Nhan đề liên quan: Oxford political theory.
 • Nơi xuất bản: United Kingdom: Clarendon Press
 • Năm xuất bản: 1995
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 0198290918 ; ISBN13: 9780198290919 ; E-ISBN10: 0191520977 ; E-ISBN13: 9780191520976

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...