skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fourteen New Species Of The Genus Gabrius Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) From China

Li, Liang ; Schillhammer, Harald ; Zhou, Hong-Zhang

DOI: 10.5281/zenodo.197419 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197420 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197421 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197422 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197423 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197424 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197425 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197426 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197427

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Fourteen New Species Of The Genus Gabrius Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) From China
  • Tác giả: Li, Liang ; Schillhammer, Harald ; Zhou, Hong-Zhang
  • Chủ đề: Biodiversity ; Taxonomy ; Animalia ; Arthropoda ; Insecta ; Coleoptera ; Staphylinidae
  • Mô tả: Li, Liang, Schillhammer, Harald, Zhou, Hong-Zhang (2010): Fourteen new species of the genus Gabrius Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from China. Zootaxa 2572: 1-24, DOI: 10.5281/zenodo.197419...
  • Nơi xuất bản: Zenodo
  • Năm xuất bản: 2010
  • Số nhận dạng: DOI: 10.5281/zenodo.197419 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197420 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197421 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197422 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197423 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197424 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197425 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197426 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197427

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...