skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Taxonomy Of The Genus Craspedomerus Bernhauer, 1911 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) From China

Li, Liang ; Zhou, Hong-Zhang

DOI: 10.5281/zenodo.195931 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195932 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195933 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195934 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195935 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195936 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195937 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195938 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195939 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195940 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195941 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195942 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195943 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195944

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Taxonomy Of The Genus Craspedomerus Bernhauer, 1911 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) From China
  • Tác giả: Li, Liang ; Zhou, Hong-Zhang
  • Chủ đề: Biodiversity ; Taxonomy ; Animalia ; Arthropoda ; Insecta ; Coleoptera ; Staphylinidae
  • Mô tả: Li, Liang, Zhou, Hong-Zhang (2010): Taxonomy of the genus Craspedomerus Bernhauer, 1911 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from China. Zootaxa 2506: 1-25, DOI: 10.5281/zenodo.195931...
  • Nơi xuất bản: Zenodo
  • Năm xuất bản: 2010
  • Số nhận dạng: DOI: 10.5281/zenodo.195931 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195932 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195933 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195934 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195935 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195936 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195937 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195938 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195939 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195940 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195941 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195942 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195943 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195944

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...